चालु आ. व. २०७१।०७२ मा कम्पनीबाट रु.१३,७२,५०,०००।– को घडेरी विक्री

चालु आ. व. २०७१।०७२ मा कम्पनीबाट रु.१३,७२,५०,०००।– को घडेरी विक्री वितरण एवं फुटकर आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बिस्त्रित जानकारी →

योजना कार्यालयहरुमा संचालित आवास तथा बजार क्षेत्रहरुमा

योजना कार्यालयहरुमा संचालित आवास तथा बजार क्षेत्रहरुमा पध्रर्वाधारयुक्त घडेरीहरु विक्री वितरण गर्ने कार्य भईरहेको छ ।

बिस्त्रित जानकारी →

कम्पनीको विभिन्न योजना कार्यालयहरुमा साविक

कम्पनीको विभिन्न योजना कार्यालयहरुमा साविक नेपाल पुनर्वास कम्पनीले वितरण गरी बांकी रहेको फुटकर जग्गामा अव्यवस्थित रुपमा

बिस्त्रित जानकारी →