चालु आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को लागि प्रशासनिक खर्च तर्फ रु.५,६३,६२,०००।–

चालु आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को लागि प्रशासनिक खर्च तर्फ रु.५,६३,६२,०००।–, पुँजीगत खर्चलाई रु.८८,९०,०००।– र विकास खर्च तर्फ रु.६,०५,३५,०००।– गरी कुल जम्मा रु.१२,५७,८७,०००।– वार्षिक बजेट र कार्याक्रम स्वीकृत भएको छ ।